ขั้นตอนการจัดทำเว็บไซต์

ภาพประกอบหลัก ขั้นตอนการจัดทำเว็บไซต์
2 พฤศจิกายน 2557

ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

เตรียมข้อมูล

เตรียมข้อมูลที่จะใช้ในการจัดทำเว็บ
  • ชื่อเว็บไซต์ (Domain Name)
  • รูปแบบเว็บไซต์ที่ต้องการ
  • หัวข้อของเมนู
  • ข้อมูลภายในเมนู
  • รูปภาพประกอบ
  • ร่างแบบเว็บไซต์(ถ้ามี)
สิ่งต่างๆเหล่านี้ ช่วยให้การประสานงานทั้งสองฝ่ายทำกันได้ง่ายยิ่งขึ้น ผู้ว่าจ้าง สามารถเตรียมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเตรียมได้ จากนั้นส่งกลับให้ทาง ผู้รับจ้าง
ตรวจข้อมูล

ผู้รับจ้าง ทำการตรวจข้อมูลที่จะใช้ในการทำเว็บไซต์ พร้อมกับดราฟข้อมูลคร่าวๆให้ ผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบก่อนที่จะเริ่มงาน แจ้งราคาและจัดส่งใบเสนอราคาโดยประมาณให้รับทราบ

ตัวอย่างการดราฟเพื่อยืนยันความถูกต้อง

แบบร่างเว็บไซต์ (Drafting)
ตรวจสอบดราฟข้อมูล

แจ้งปรับแต่งการดราฟข้อมูลเบื้องต้นให้ครอบคลุมกับในสิ่งที่ต้องการมากที่สุด เพื่อช่วยให้ ผู้รับจ้าง ได้กำหนดราคาสุดท้ายของค่าจัดทำได้ตรงกับงานมากที่สุด

จัดทำสัญญาว่าจ้างและใบแจ้งหนี้งวดที่ 1

* ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนดราฟข้อมูล อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงราคา ซึ่งทาง ผู้รับจ้าง จะทำการส่งใบเสนอราคาใบใหม่ไปให้ครับ
ผู้รับจ้าง จัดทำสัญญาว่าจ้างงานและใบแจ้งหนี้งวดที่ 1 ส่งให้กับทาง ผู้ว่าจ้าง รับทราบ

ตกลงให้เริ่มงาน

เมื่อ ผู้ว่าจ้าง ตกลงให้ทาง ผู้รับจ้าง เริ่มงาน ทาง ผู้ว่าจ้าง ดำเนินการเซ็นเอกสารต่างๆและชำระเงินงวดที่ 1 จากนั้นแจ้งให้ ผู้รับจ้าง รับทราบและเริ่มงานได้ทันที

เริ่มงาน

ผู้รับจ้าง ดำเนินการ ออกใบเสร็จรับเงินงวดที่ 1, จดโดเมน, เปิดโฮสติ้ง และเริ่มดำเนินการ ออกแบบเว็บไซต์ (Mockup-ม็อคอัพ)

ออกแบบเว็บไซต์

ออกแบบเว็บไซต์

ผู้รับจ้าง ออกใบเสร็จรับเงินให้ทาง ผู้ว่าจ้าง และเริ่มดำเนินการ ออกแบบเว็บไซต์ (Mockup-ม็อคอัพ) ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 7 วัน

** Mockup คืออะไร ? (อ่านเพิ่มเติม)

ตรวจงานออกแบบเว็บไซต์

ผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบแบบเว็บไซต์ที่ทาง ผู้รับจ้าง ออกแบบมา และทำการแจ้งปรับบางส่วนหรือหลายๆส่วนที่ไม่ถูกต้องให้กับทาง ผู้รับจ้าง นำไปแก้ไข (โดยปกติจะมีการปรับแก้กันราวๆ 1-5 รอบ)

แก้ไขงานและจัดทำใบแจ้งหนี้งวดที่ 2

ผู้รับจ้าง แก้ไขงานออกแบบเพิ่มเติม (อาจจะมีการแก้มากกว่า 1 รอบ) เมื่อแก้ไขจนสมบูรณ์แล้ว จัดทำใบแจ้งหนี้งวดที่ 2 และจัดส่งให้กับทาง ผู้ว่าจ้าง

ตกลงให้เริ่มเขียนเว็บไซต์

ผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบแบบเว็บไซต์ที่สมบูรณ์แล้ว และทำการชำระเงินงวดที่ 2 จากนั้นแจ้งให้ ผู้รับจ้าง รับทราบและเริ่มดำเนินการเขียนเว็บไซต์ได้ทันที
* ซึ่งเมื่อจบขั้นตอนนี้แล้ว ผู้ว่าจ้าง ไม่สามารถแก้ไขงานได้อีกจนกระทั่งดำเนินการเขียนเว็บไซต์จนเสร็จสิ้น

เขียนเว็บไซต์

ผู้รับจ้าง ดำเนินการ ออกใบเสร็จรับเงินงวดที่ 2 และ ดำเนินการเขียนเว็บไซต์

ดำเนินการเขียนเว็บไซต์

เขียนเว็บไซต์

ผู้รับจ้าง ดำเนินการเขียนเว็บไซต์ ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 7 วัน (หรือแล้วแต่ตกลงตามปริมาณงาน) จากนั้นแจ้งส่งงานให้กับทาง ผู้ว่าจ้าง

ตรวจรับงาน

ตรวจเว็บไซต์

ผู้ว่าจ้าง ตรวจงานเว็บไซต์ แจ้งปรับแก้ไขข้อมูลที่ขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาด (ไม่สามารถแจ้งปรับแก้ไขโครงสร้างเว็บไซต์)

แก้ไขข้อมูลและจัดทำใบแจ้งหนี้งวดที่ 3

ผู้รับจ้าง ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาด และออกใบแจ้งหนี้งวดที่ 3

ตรวจรับงานขั้นตอนสุดท้าย

ผู้ว่าจ้าง ตรวจงานรับงานเว็บไซต์ที่สมบูรณ์ จากนั้นทำการชำระเงินงวดที่ 3 พร้อมกับแจ้ง ผู้รับจ้าง ให้ทราบ

แก้ไขข้อมูลและจัดทำใบแจ้งหนี้งวดที่ 3

ผู้รับจ้าง ดำเนินการ ออกใบเสร็จรับเงินงวดที่ 3, เปิดเว็บไซต์ให้ใช้งานได้จริง, จัดส่งรหัสผ่านในการเข้าปรับปรุงเว็บไซต์ และ บริการดูแลเว็บไซต์ตลอดจนครบ 1 ปี(นับจากวันที่จดโดเมน)

การดูแลเว็บไซต์ภายใน 1 ปี

แจ้งปรับแก้ไขข้อมูล

ผู้ว่าจ้าง แจ้งปรับแก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ หรือ รูปภาพ ได้เดือนละ 1 ครั้ง
* ข้อความและรูปภาพ ผู้ว่าจ้าง เป็นผู้จัดเตรียม(หรือตามที่ได้ตกลงกัน)

ดำเนินการปรับแก้ไขข้อมูล

ผู้รับจ้าง ดำเนินการปรับแก้ไขข้อมูลให้ภายในไม่เกิน 7 วัน และแจ้งกลับให้ทาง ผู้ว่าจ้าง รับทราบ

การต่ออายุบริการ ก่อนครบ 1 ปี

แจ้งเตือนชำระค่าบริการ

เมื่อระยะเวลาบริการผ่านมาถึงเดือนที่ 11 ทาง ผู้รับจ้าง จะมีการแจ้งเตือน ผู้ว่าจ้าง ให้รับทราบถึงวันหมดรอบบริการ

ต่ออายุบริการ

เมื่อ ผู้ว่าจ้าง ทราบและมีความประสงค์จะใช้บริการต่อ สามารถชำระค่าบริการได้ทันที จากนั้นแจ้งให้ ผู้รับจ้าง รับทราบ
*** การต่ออายุนั้น ถ้าหากต่ออายุหลังจากครบกำหนดรอบบริการ อาจจะไม่สามารถทำได้ในทันที เนื่องจากโดเมนที่หมดอายุจะต้องรอให้ถูกลบจากระบบก่อน ส่งผลให้อาจจะมีผู้อื่นจดทะเบียนโดเมนนี้ไปได้

เพิ่มรอบบริการ

ผู้รับจ้าง ดำเนินการ ต่ออายุโดเมน, ต่ออายุโฮสติ้ง และบริการดูแลเว็บไซต์ 1 ปี